slashdot slashdotted ?


What is going on ? Slashdot got slashdotted 🙂 ? A lot of 503 Service Unavailable today.

Maybe they are updating the slashcode slashdot uses….[url]http://www.slashcode.com/[/url]